Infoholizm - czy grozi ci uzależnienie - część II

Przyczyny uzależnienia bardzo często są związane z samym uzależnionym i jego osobowością, większe prawdopodobieństwo wpadnięcia w nałóg istnieje, kiedy występuje u osób lęk przed odrzuceniem, problemy w zakresie komunikacji interpersonalnej, niski poziom inteligencji emocjonalnej, skłonność do pesymistycznego myślenia czy niska samoocena. Zastanawiając się jednak nad przyczynami, pod uwagę należy wziąć zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Czy grozi Ci Infoholizm?

K. S. Young opracowała test diagnostycz­ny, który po przeprowadzeniu pozwala stwierdzić możliwość uzależnienia. Pięć pozytywnych odpowiedzi na poniż­sze pytania daje wynik wskazujący na zagrożenie uzależnieniem.

TEST UZALEŻNIENIA OD INTERNETU

 • 1. Czy czujesz się zaabsorbowany Interne­tem do tego stopnia, że ciągle rozmy­ślasz o odbytych sesjach internetowych i/lub nie możesz doczekać się kolejnych sesji?
 • 2. Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego w Internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
 • 3. Czy podejmowałeś wielokrotnie nieuda­ne próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu?
 • 4. Czy odczuwałeś wewnętrzny niepokój, miałeś nastrój depresyjny albo byłeś rozdrażniony wówczas, kiedy próbowa­łeś ograniczać lub przerwać korzystanie z Internetu?
 • 5. Czy zdarza Ci się spędzać w Internecie więcej czasu niż pierwotnie zaplanowa­łeś?
 • 6. Czy kiedykolwiek ryzykowałeś utratę bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawo­dowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie?
 • 7. Czy kiedykolwiek skłamałeś swoim bli­skim, terapeutom albo komuś innemu, w celu ukrycia własnego nadmiernego zainteresowania Internetem?
 • 8. Czy używasz Internetu w celu ucieczki od problemów albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?

Należy jednak podkreślić, że powyższy test został przy­gotowany w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, a rozstrzygnięcie jest bardzo uogólnione.

Kto jest podatny na Infoholizm?

Przyczyny uzależnienia bardzo często są związane z samym uzależnionym i jego osobowością, większe prawdopodobieństwo wpadnięcia w nałóg istnieje, kiedy występuje u osób lęk przed odrzuceniem, problemy w zakresie komunikacji interpersonalnej, niski poziom inteligencji emocjonalnej, skłonność do pesymistycznego myślenia czy niska samoocena. Zastanawiając się jednak nad przyczynami, pod uwagę należy wziąć zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Do wewnętrznych czynników stanowiących przyczyny nałogu należą:

 • - problemy dzieci i młodzieży z własną osobowością
 • - problemy z którymi człowiek nie może sobie poradzić
 • - predyspozycje charakterologiczne (niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna, negatywny wizerunek siebie, nieporadność w sytuacji stresu)

Do zewnętrznych czynników należą:

 • - środowisko rodzinne, w tym błędy wychowawcze, m.in. brak więzi emocjonalnych, brak kontroli, źle zaplanowany czas wolny, częste awantury i zła atmosfera w domu czy brak poczucia bezpieczeństwa,
 • - środowisko szkolne: nadmierne obciążenie lekcjami (np. programy nieodpowiadające poziomowi intelektualnemu), słaba więź ze szkołą, poczucie „inności”, „niższości”, brak w programach oświatowo-wy­chowawczych treści uwzględniających problematykę uzależnień od mediów,
 • - środowisko rówieśnicze: nieprawidłowe relacje pomiędzy rówieśnikami, niepewność własnej atrakcyjności, nieumiejętność komunikowania się z innymi.

Jak przeciwdziałać?

 • 1. Plan to podstawa. Możesz zrobić plan dnia i konsekwentnie przestrzegać wytyczonego harmonogramu. Miejsce na pracę przy komputerze określ w konkretnych godzinach.
 • 2. Pamiętaj o przerwach.
 • 3. Rozwijaj u siebie różne formy zainteresowań.
 • 4. Wyjdź z domu i spotkaj się ze znajomymi. Taka forma kontaktu będzie o wiele ciekawsza niż spotkanie w sieci.
 • 5. Uświadom sobie niebezpieczeństwo przymusowego korzystania z Internetu czy z komputera.

Literatura:

 • L. Szawdyn, Co to znaczy być uzależnionym od Internetu, „Magazyn Internetowy WWW”, 2/1999
 • K. S. Young, Pathological Internet Use: A Case that Breaks the Stereotype, Psychological Reports, 1996
 • K. Kaliszewska, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna. Wyd. Naukowe UAM, Poznań

O autorze

Ekspert w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i osobistych. Psycholog i trener, prowadzi szkolenia z zakresu: work life balans, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, analiza transakcyjna w relacjach pracowniczych. Swoimi szkoleniami wspiera korporacyjne programy corporate wellness. Prowadzi szkolenia dla korporacji, w tym m.in.: Delphi, Skanska, Mondelez, Coca-Cola. Dodatkowo realizuje z klientami procesy career coachingu, gdzie wspiera pracowników w rozwoju ich ścieżki zawodowej. Działa na rzecz propagowania coachingu w doradztwie zawodowym.